ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно Иргэн төвтэй Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлснээр Төрөлх нутаг - Ховд аймгаа “Баруун бүс нутгийн тэргүүлэгч аймаг” болгоно

Тогтоол шийдвэр

# Нэр Огноо Дугаар
1 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/71
2 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/72
3 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/73
4 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/74
5 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/75
6 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/76
7 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/77
8 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-30 А/78
9 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/56
10 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/57
11 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/58
12 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/59
13 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/60
14 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/61
15 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/62
16 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/63
17 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/64
18 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/65
19 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/66
20 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/68
21 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/67
22 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/69
23 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-26 А/70
24 Орон нутгийн өмчийн 2021 оны тооллогын дүнгийн тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 А/51
25 Үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-15 А/50
26 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/37
27 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/38
28 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/39
29 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/40
30 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/41
31 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/43
32 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/42
33 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/43
34 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/44
35 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/45
36 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/46
37 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/47
38 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/48
39 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх санал уламжлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-13 А/49
40 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-02 А/34
41 Хэлэлцэх асуудал, дотоод журам, үйлчлэх Ажлын адбадыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/01
42 Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчөөс огцруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/02
43 Тайланд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/03
44 Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/04
45 Аймгийн 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/05
46 Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/06
47 Шинэ-Ховд Үйлдвэрлэл технологийн паркийн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/07
48 Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/08
49 Аймгийн газар зохион байгуулалтын 2023 оны төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/09
50 Иргэнд 2023 онд өмчлүүлэх газрын зориулалт, байршил, хэмжээний саналыг дэмжиж батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-12-01 10/10
51 Хэлэлцэх асуудал, дотоод журам, үйлчлэх Ажлын адбадыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-21 9/01
52 Ховд аймгийн 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-21 9/02
53 Хуваарь баталж зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-21 9/03
54 Байгалийн ургамал түүх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-21 9/04
55 Ахуйн зориулалтаар 2022 онд өгнөх амьтны тоо хэмжээний дээд хязгаар, төлбөр хураамж тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-21 9/05
56 Татгалзсан дүгнэлт гаргах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-21 9/06
57 Аймгийн 2022 оны батлагдсан төсөв, арга хэмжээний нэршилд өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-21 9/07
58 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/14
59 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/15
60 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/16
61 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/18
62 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/19
63 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/17
64 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/20
65 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/21
66 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-10-14 А/22
67 Аймгийн Засаг даргад нэр дэвшүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-29 8/02
68 Аймгийн 2022 оны батлагдсан төсвийн зарим заалтын нэршил өөрчилж, өөрчлөлт оруулах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-29 8/03
69 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-29 8/04
70 Хэлэлцэх асуудал, дотоод журам, үйлчлэх Ажлын адбадыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-08-26 8/01
71 Хэлэлцэх асуудал, дотоод журам, үйлчлэх Ажлын адбадыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/01
72 Аймгийн 2022 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулан батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/02
73 Хураамжийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/03
74 Төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/04
75 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/05
76 "Шинэ Ховдын хөгжил" сангийн журмыг батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/06
77 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/07
78 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/08
79 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/09
80 Тэмээ өсгөх, чанарыг сайжруулах, бойжуулсан ботгонд мөнгөн урамшуулал олгох журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/10
81 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/11
82 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/12
83 Үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/13
84 Хөрөнгө шилжүүлэх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/15
85 Хөрөнгө акталж, данснаас хасах зөвшөөрөл олгох тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-06-10 7/16
86 Төлөөлөгчийн энгэрийн тэмдэг, үнэмлэх, албан бичгийн хэвлэмэл хуудасны загвар, тэмдэг/тамга/ хэрэглэх журам батлах тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/05
87 ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/04
88 АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДЭРГЭДЭХ ХОРООНЫ ТОО, АЖИЛЛАХ ЖУРАМ, БҮТЭЦ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/03
89 ХУРАЛДААНЫ ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2022-03-16 6/02
90 Санал дэмжих тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-04 5/06
91 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ТӨСӨВ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-04 5/07
92 АЙМГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮСЧЛЭЛ, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ИТГЭЛЦҮҮРИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-04 5/08
93 АЙМГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-04 5/09
94 ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ, ДОТООД ЖУРАМ, ҮЙЛЧЛЭХ АЖЛЫН АЛБАДЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 5/01
95 Тайланд үнэлэлт өгөх тухай
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 5/02
96 АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 5/03
97 АЙМГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 5/04
98 "АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ҮНЭЛЭЛТ ӨГӨХ ТУХАЙ"
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-12-03 5/05
99 АЙМГИЙН ИТХ-ЫН IV ХУРАЛДААН
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-05 4/01
100 ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ, ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-05 4/02
101 АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСӨВТ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-05 4/03
102 ЗӨВШӨӨРӨЛ СУНГАХ ТУХАЙ
ИТХ-ын ТОГТООЛ
2021-08-05 4/04

www.khural.mn-д ямар чиглэлийн мэдээ оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ?

санал өгсөн: 23
9 / 39%
8 / 35%
3 / 13%
3 / 13%