ХОВД АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

ХОВД АЙМГИЙН ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2017-02-21 10:39

д/д

Хийгдэх ажил

Хугацаа

Хариуцах эзэн, байгууллага

Хамтран хэрэгжүүлэх байгууллага

Хүрсэн үр дүн

1.     Удирдлага, зохион байгуулалт, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд:

1.1

“Гэмт хэрэг, зөрчилгүй сум, баг болох” болзолт уралдаан зохион байгуулж, дүгнэх

IV улирал

ГХУСАЗСЗ,

Цагдаагийн газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, Прокурорын газар

 

1.2

Аймгийн төвд байгуулагдсан наркологийн төвийг түшиглэн архаг архичдыг эмчилгээнд хамруулах

Тухай бүр

ГХУСАЗСЗ,

Цагдаагийн газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ

 

1.3

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль тогтоомжийг сурталчлах зорилгоор Жаргалант сум болон бусад сумдад “Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгуулах

6 сарын 24

Цагдаагийн газар, Прокурорын газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ

 

1.4

Сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх “Сургуулийн сэргийлэгч” эргүүлийн ажиллах журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах

Тухай бүр

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, 

Цагдаагийн газар, ГХУСАЗСЗ

 

1.5

Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны хувцас хэрэглэлийг шат дараалан шийдвэрлэх, тэдний үйл ажиллагаанд  хяналт тавих,  үнэлэлт дүгнэлт өгөх,

Тухай бүр

Цагдаагийн газар, ГХУСАЗСЗ

ЗДТГ-ын ХЭЗХ,

 

1.6

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төв байгуулах асуудлыг ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлэх

II улирал

ЗДТГ-ын ХЭЗХ

Цагдаагийн газар

 

1.7

Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлж, Олон нийтийн хяналтын зөвлөлийн санал дүгнэлт, тайланг  ГХУСАЗСЗ-д улирал бүр тайлагнах

Улиралд

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ

Цагдаагийн газар,

 

1.8

Нууц далд аргаар үйлдэгдсэн, зохион байгуулалттай гэмт хэргийн талаар үнэн зөв мэдээллийг худалдан авах журмыг шинэчлэн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдээр хэлэлцүүлэн батлуулж хэрэгжүүлэх

II улиралд

ЗДТГ-ын ХЭЗХ,

Цагдаагийн газар, Прокурор,  ГХУСАЗСЗ

 

1.9.

Хил дамнасан гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх талаар хөрш зэргэлдээ аймгуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, жил бүр “Холболт” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

Жилдээ

ЗДТГ-ын ХЭЗХ,  Цагдаагийн газар

ГХУСАЗСЗ

 

1.10

“Олон нийтийн эргүүл” ажиллах журмыг батлан хэрэгжүүлэх

II улирал

Цагдаагийн газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ

 

2.Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд:

2.1

Нийтийн тээврийн болон автобусны жолооч, таксины үйлчилгээ эрхэлж буй жолооч нарт энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах

Тухай бүр

ГХУСАЗСЗ,

Цагдаагийн газар

 

ЗДТГ-ын ХЭЗХ,

 

2.2

Сургуулийн сурагчид, төрийн албан хаагчид, иргэдэд замын хөдөлгөөний хууль дүрэм сурталчлах, бага ангийн сурагчдын дунд зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх “Ногоон гэрэл-цагаан шугам 2017” тэмцээн зохион байгуулах

II улирал

Цагдаагийн газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ, БСУГ

 

 

3. Хулгайн болон мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд:

3.1

“Мал хулгайлах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нь” малчдын уулзалт, хэлэлцүүлэг

III улирал

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, Цагдаагийн газар

ГХУСАЗСЗ, сумдын ЗДТГ

 

3.2

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын ажлыг идэвхжүүлэх, энэ чиглэлээр орон нутгийн төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран арга хэмжээ зохион байгуулж үр дүнг тооцох

Тухай бүр

Цагдаагийн газар,

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ, Прокурор

 

3.3

Хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар иргэд, олон нийтэд яриа таниулга хийх, Багийн Засаг дарга нартай хамтран ажиллах

Тухай бүр

Цагдаагийн газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ, Жаргалант сумын ЗДТГ

 

4. Мэдээлэл сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах

4.1

Ховд аймгийн 2017 оны захиргааны болон эрүүгийн нөхцөл байдал, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сэтгүүл, сонин хэвлүүлэх

III улирал

Цагдаагийн газар,

 

 

 

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ

 

4.2

Аймгийн “Шуурхай зөвлөгөөн”-үүдэд ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүн байгууллагууд ээлжлэн мэдээлэл, танилцуулга хийх

Тухай бүр

ЗДТГ-ын ХЭЗХ

ГХУСАЗСЗ-ийн гишүүд

 

4.3

Их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа, таниулга хийх, Дэвжээ, Аск тэмцээнийг зохион байгуулах

II улирал

Цагдаагийн газар, Прокурорын газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, ГХУСАЗСЗ

 

4.4

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хууль сурталчлах, гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх талаар телевизийн нэвтрүүлэг, шторкийг бэлтгэж, иргэдэд хүргэх,

II улирал

Цагдаагийн газар, ГХУСАЗСЗ

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

 

4.5

Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагаанд холбогдох байгууллагуудтай хамтран хяналт тавих, кибер гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар яриа таниулга хийх

III улирал

Цагдаагийн газар, ГХУСАЗСЗ

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

 

4.6

Иргэд, оюутан залуусын дунд “Аливаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлье” илтгэлийн уралдаан зарлах

II улирал

ГХУСАЗСЗ,

Цагдаагийн газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ

 

4.7

Төвийн болон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах хамтарч ажиллах

Тухай бүр

ГХУСАЗСЗ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

ЗДТГ-ын ХЭЗХ,  Цагдаагийн газар

 

5. Байгаль орчны эсрэг болон гал түймрийн болон байгалийн хүчин зүйлийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх талаар

5.1

Хавар намрын хуурайшилтын улиралд аялал зугаалгаар явах, ан агнуур хийхэд хяналт тавьж урьдчилан сэргийлэх талаар олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр сурталчлах

Тухай бүр

ОБГ, БОГ

ЗДТГ-ын ХЭЗХ,

ГХУСАЗСЗ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

 

5.2

Дулааны улиралд нуур, голын эргээр зугаалгаар явах, усанд сэлэх иргэдэд хамтран хяналт тавьж, тухайн обьектуудыг цагдаагийн эргүүлийн маршрутад хамруулах

Тухай бүр

ОБГ, Цагдаагийн газар

ЗДТГ-ын ХЭЗХ,

ГХУСАЗСЗ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

 

5.3

Онц ноцтой халдварт өвчин гарсан үед эргүүл, пост ажиллуулах

Тухай бүр

ЗДТГ, ОБГ, Зооноз өвчин судлалын төв

ГХУСАЗСЗ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

 

5.4

Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээ мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах

Тухай бүр

ЗДТГ-ын ХЭЗХ, Цагдаагийн газар

ГХУСАЗСЗ, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

 

6. Монгол улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2017 оны төлөвлөгөөнд туссан ажлууд

6.1

Мал сүргийг гэмт халдлагаас хамгаалах “Малчин лавлах-109” дугаарын утсыг олон нийтэд таниулах, уг утсаар олдсон алдуул болон хулгайд алдагдсан малыг бүртгэлжүүлэх, сан бий болгох, зохих эзэнд хүлээлгэж өгөх хүртэлх хугацаанд харж, хамгаалах эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх

II улирал

Б.Энхбаяр, Л.Баяртулга, Р.Чингис

ХЗДХЯ, ХХААХҮЯ, ЦЕГ, Салбар зөвлөл

 

6.2

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн баталгаажилт, малын шилжилт хөдөлгөөнд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийх

Жилдээ

Л.Баяртулга, Р.Чингис, Н.Цагаанхүү

ХХААХҮЯ, МХЕГ, ЦЕГ, Салбар зөвлөл

 

6.3

Ой, ойн дагалт баялаг, байгалийн ургамал түүж бэлтгэж байгаа байдалд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийж, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох чиглэлээр холбогдох байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах

Жилдээ

Р.Чингис, Н.Цагаанхүү

МХЕГ, ЦЕГ, Салбар зөвлөл

 

6.4

Гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдож болзошгүй хүүхэд залуучуудын судалгааг цагдаагийн байгууллагатай хамтран гаргах, зан үйлийг өөрчлөх, сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах

I улирал

Б.Энхбаяр, Р.Чингис, О.Алтансүх

ХЗДХЯ, ГБХЗХГ, ЦЕГ, Салбар зөвлөл

 

НИЙТ

 


2017-02-21 10:39

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд